php 5 中使用get成员方法返回对象可能存在的问题。

"错误的类设计可能会改变本不应该改变的成员属性。"这个问题是在看 Java 的时候书中提到的。PHP5 默认传递的也是引用,那么可能也存在这个问题。于是跳下床来,做了个试验。果然…… 先看一段代码: <?php  /**  * privateClass   *  * 一个私有的类,在 publicClass 中使用  */ class privateClass {     /**      * name      *      * 保存一个名字       *       * @var string      * @access protected      */     protected $name = ”;     /**      * __construct      *      * 构造函数       *       * @param string $name       * @access public      * @return void      */     public function __construct($name)     {         $this->setName($name);     }     /**      * getName       *      * 获得名字      *       * @access public      * @return string      */     public function getName()     {         return $this->name;     }     /**      * setName      *      * 设置名字       *       * @param string $name       * @access public      * @return void …